Windykacja długów

Biuro Obrotu Wierzytelnościami "EXPERT"

Windykacja długów

Pierwszy w Polsce tego typu generator wezwań do zapłaty. To w pełni bezpieczne, skuteczne oraz profesjonalne i szybkie narzędzie go generowania wezwań do zapłaty on-line. [ zobacz ]

W związku z rozwojem informuję, że Biuro Obrotu Wierzytelnościami "Expert", jako jedna z nielicznych tego typu firm, kredytuje koszty związane z sądowym oraz egzekucyjnym dochodzeniem roszczeń. Oznacza to, że BOW "Expert" opłaci za swoich klientów w/w koszty. [ więcej ]
BOW Expert oferuje także usługi dotyczące windykacji międzynarodowej w takich krajach jak:
Czechy i Słowacja
Niemcy
Europa Zachodnia
kraje skandynawskie

windykacja długów w teorii i praktyce czyli Poradnik windykacyjny

Zapraszamy na naszą stronę link do strony.

Omawiane tematy

Informuję, że serwis poświęcony windykacji zobowiązań, obrotowi wierzytelnościami, został przeniesiony pod adres:
www.poradnikwindykacyjny.com.pl. Nowy serwis jest bardziej rozbudowany, posiada własną wyszukiwarkę umożliwiającą szybkie, dokładne wyszukanie interesującego tematu lub pisma. W związku ze zmianą lokalizacji serwisu, część informacji zawartych na stronach witryny animatek jest nieaktualna. Pod tutejszym adresem aktualizacje będą dotyczyć tylko zasygnalizowania omówionych w nowym serwisie tematów.
30.12.2016 Pierwszy w Polsce, tego typu, generator wezwań do zapłaty to skuteczne, szybkie, bezpieczne i profesjonalne narzędzie do sporządzania wezwań on-line z faktur oraz innych dokumentów ( np. umowy pożyczki )[ więcej ]
07.01.2017 Dwa przykłady wezwań do zapłaty sporządzone przez generator zobacz
09.01.2017 10.01.2017 roku wchodzi w życie ustawa o pozasądowym rozstrzyganiu sporów konsumenckich. Wniosek o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich następuje najczęściej na wniosek konsumenta i jest dla niego nieodpłatne [ więcej ]
23.01.2017 W przypadku zajęcia tej samej rzeczy lub tego samego prawa majątkowego przez komornika sądowego i administracyjny organ egzekucyjny następuje zbieg egzekucji. W takim wypadku prowadzenie egzekucji przejmuje ten z organów egzekucyjnych, kto pierwszy dokonał zajęcia [ więcej ]
06.02.2017 Od 18.01.2017 roku obowiązują nowe przepisy dotyczące europejskiego nakazu zabezpieczenia na rachunku bankowym. Nowe przepisy mają na celu ułatwienia transgranicznego dochodzenia wierzytelności w sprawach cywilnych i handlowych. [ więcej ]
20.02.2017 Aby uniknąć często długotrwałego postępowania egzekucyjnego czasami warto spróbować, po prawomocnym orzeczeniu sądu a przed złożeniem wniosku do komornika, wysłać jeszcze raz wezwanie do zapłaty. Generator wezwań do zapłaty został rozbudowany o możliwość sporządzania wezwań po prawomocnych orzeczeniach sądowych [ więcej ]
20.03.2017 Od 1 lipca 2017 roku zmienia się kwota wolna od potrąceń w przypadku świadczeń emerytalno-rentowych. [ więcej ]
10.04.2017 Łagodniejszym sposobem od wezwania do zapłaty jest upomnienie. Stosuje się go najczęściej wówczas gdy wierzyciel mimo braku zapłaty chciałby dalej utrzymywać dobre relacje ze swoim kontrahentem. [ więcej ]
05.06.2017 Od 1.06.2017 roku obowiązują nowe przepisy w zakresie solidarnej odpowiedzialności inwestora z wykonawcą za zapłatę podwykonawcy z tytułu wykonanych przez niego robót budowlanych [ więcej ]
19.06.2017 Od 31 maja 2017 roku obowiązują nowe przepisy dotyczące egzekwowania świadczeń alimentacyjnych, które mają za zadanie zwiększenie skuteczności ściągania alimentów. Przepisy zostały uregulowane w prawie karnym. [ więcej ]
17.07.2017 Przez pewien okres czasu, udostępniono darmowy dostęp do generatora wezwań do zapłaty[ więcej ]

Reklama

Back to Top

Omówione tematy

Podstawowe informacje

słowniczek trudnych pojęć
pierwsze kroki wierzyciela, czyli windykacja w praktyce
jak zmniejszyć ryzyko związane z niewypłacalnością kontrahenta
różne możliwości sprzedaży wierzytelności
jak wycenić wierzytelność
zgoda konsumenta na przekazanie danych firmie windykacyjnej
kiedy wierzytelność jest nieściągalna /złe długi/
metody bankructwa firm
działania dłużnika mające na celu pokrzywdzenie wierzyciela
jak ocenić kondycję finansową partnera
przedawnienia roszczeń
sposoby przerwania biegu przedawnienia
odnowienie długu
zrzeczenie się zarzutów przedawnienia
jak skutecznie zarządzać wierzytelnościami
terminy zapłaty w transakcjach handlowych ( ustawa )
przykłady pism związanych z obrotem wierzytelnościmi
Biuro Informacji Gospodarczej BIG
jak wybrać dobrą wywiadownię gospodarczą i firmę windykacyjną
program wspomagający windykację wierzytelności SAW-G
information brokerage usługa wspomagająca wywiad gospodarczy
windykacja bankowa, czyli jak to robią banki
Biuro Informacji Kredytowej /BIK/
oznaczenie przedsiębiorcy w obrocie cywilnoprawnym
obowiązek udzielania określonych informacji o firmie
księgi wieczyste
ustalanie adresu zamieszkania osoby fizycznej
terminy wymagalności świadczeń
bezpodstawne wzbogacenie
niedozwolone klauzule umowne
spółka cywilna a spółka jawna

Krajowy Rejestr Sądowy

Krajowy Rejestr Sądowy
gdzie szukać informacji o przedsiębiorcach wpisanych do KRS
prawie wszystko o rejestrze dłużników niewypłacalnych
siedziby wydziałów Krajowego Rejestru Sądowego
opłaty za informacje udzielone przez Krajowy Rejestr Sądowy
KRS Ekspres

Postępowanie przedsądowe i sądowe

właściwość sądu w zależności od rodzaju postępowania
postępowanie; nakazowe, upominawcze, tytuł wykonawczy, rygor natychmiastowej wykonalności, wyrok zaoczny, pozew zbiorowy
roszczenie regresowe /roszczenie zwrotne/
postępowanie uproszczone
skarga na przewlekłość postępowania sądowego
sprostowanie, uzupełnienie wyroku, zagubienie klauzuli wykonalności
nowe prawo upadłościowe i naprawcze
postępowanie przed sądem arbitrażowym
Stołeczny Sąd Arbitrażowy
układ sądowy i pozasądowy
ugoda płatnicza /sądowa/
kary umowne
mediacja
formy zamiany spłaty długu; wzajemne potrącenie oraz konwersja długu
jak zaliczać spłacone zobowiązanie
zobowiązania przemienne
opóźnienie a zwłoka dłużnika
zmiana stron czyli kiedy uprawnienia i obowiązki mogą przejść na inną osobę
wysokości opłat w postępowniach sądowych
zwolnienia z opłat w postępowaniach sądowych
odsetki ustawowe i umowne oraz odsetki od odsetek
sposoby doręczeń pism procesowych
kwalifikacja wydatków a windykacja długów oraz koszty sądowe
przestępstwa popełniane na szkodę wierzycieli
dłużnik alimentacyjny
skarga kasacyjna
apelacja
depozyt sądowy

Zakres odpowiedzialności wynikających z umów

odpowiedzialność wynikająca z umowy dostawy
umowa przedwstępna i przyrzeczona
odpowiedzialność wynikająca z umowy pożyczki i użyczenia
odpowiedzialność wynikająca z umowy najmu i dzierżawy
odpowiedzialność wynikająca z umowy o dzieło
odpowiedzialność wynikająca z umowy zlecenia
dochodzenie roszczeń z tytułu wynagrodzenia
odpowiedzialność stron wynikająca z umowy komisu
odpowiedzialność wynikająca z umowy przechowania
sprzedaż towarów przez Internet, czyli umowa zawierana na odległość
odpowiedzialność wynikająca z umowy składu
prawo odstąpienia od umowy
dochodzenie roszczeń w krajach Unii Europejskiej
odpowiedzialność wynikająca z umowy kontraktacyjnej
odpowiedzialność wynikająca z umowy agencyjnej
Europejskie Prawo Kontraktowe ( PECL )
odpowiedzialność nabywcy, dobra a zła wiara nabywcy
odpowiedzialność wynikająca umowy z biurem podróży oraz odpowiedzialność prowadzącego hotel
odpowiedzialność wynikająca z umowy leasingu
odpowiedzialność wynikająca z umowy o kredyt konsumencki
bezumowne korzystanie z cudzej rzeczy
zawarcie umowy bez zgody drugiej strony
odpowiedzialność na produkt niebezpieczny, odpowiedzialność importera

Sposoby zmniejszenia ryzyka w obrocie gospodarczym

rodzaje zabezpieczeń zobowiązań stosowane w obrocie gospodarczym
postępowanie zabezpieczające
weksle
faktoring
forfaiting - forma zakupu należności terminowych

Egzekucja w obrocie gospodarczym oraz w postępowaniu administracyjnym

rodzaje egzekucji stosowne w obrocie gospodarczym
nowe przepisy o egzekucji w postępowaniu administracyjnym
zasady administracyjnego postępowania egzekucyjnego
administracyjne postępowanie uproszczone
zajęcie zabezpieczające w postępowaniu administracyjnym
jak to robi ZUS
nowa ustawa o komornikach sądowych oraz opłaty

Zakres odpowiedzialności podmiotów gospodarczych oraz osób fizycznych

odpowiedzialność za zobowiązania w spółce z o.o.
odpowiedzialność za zobowiązania w spółce cywilnej
odpowiedzialność za zobowiązania spółek komandytowych i komandytowo-akcyjnych
odpowiedzialność za zobowiązania w spółce jawnej
odpowiedzialność za zobowiązania w spółce partnerskiej
odpowiedzialność spółek kapitałowych w organizacji
odpowiedzialność za zobowiązania w S. A.
jak odpowiada za zobowiązania konsorcjum
odpowiedzialność podmiotu zbiorowego za czyny osób fizycznych
odpowiedzialność współmałżonka za długi
likwidacja i rozwiązanie spółek a ich wierzytelności
łączenie, podział, przekształcenie spółek a ich zobowiązania
co zrobić gdy dłużnikiem jest osoba fizyczna
zarząd współnym majątkiem przez współmałżonków
odpowiedzialność sprzedawcy względem konsumenta
odpowiedzialność sprzedawcy względem kupującego przedsiębiorcy
pełnomocnictwo a odpowiedzialność mocodawcy, prokura
odpowiedzialność inwestora w stosunku do podwykonawcy
gwarancja zapłaty za roboty budowlane
odpowiedzialność rodziców za czyny wyrządzone przez dzieci
odpowiedzialność wspólnoty i jej członków
odpowiedzialność znalazcy

Back to Top

Windykacja długów

W przypadku gdy Państwa kontrahent nie wywiązuje się ze swoich zobowiązań Biuro Obrotu Wierzytelnościami Expert oferuje współpracę w zakresie windykacji należności. Jesteśmy firmą zajmująca się profesjonalną windykacją długów oraz obrotem wierzytelnościami. Biuro zostało utworzone w oparciu o fachowy zespół z wieloletnim doświadczeniem w zakresie prowadzenia działań windykacyjnych. Biuro świadczy, na najwyższym poziomie, kompleksowe i profesjonalne usługi w zakresie:
- windykacja długów
- monitoring płatności
- obrót wierzytelnościami ( skup sprzedaż długów )
Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami naszej oferty
.

Back to Top

Kontakt do firmy

Biuro Obrotu Wierzytelnościami "EXPERT"
ul. Mickiewicza 5/16
32-300 Olkusz
Mobile: 606243277
Email: e-mail

Back to Top
Back to Top